OPRACOWANIA 
udostępnione do wykorzystania w pracach  Zespołu V

  Board V Publications


Publikacje i materiały konferencyjne (referaty, prezentacje, teksty wystąpień)  związane z problematyką bezpieczeństwa i rozwoju człowieka opracowane przez członków Zespołu V w ramach projektów realizowanych przez Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" oraz inne materiały 
udostępnione w domenie publicznej przez autorów - nie tylko członków Zespołu - 
do wykorzystania w tych projektach.

* * *

 

Dr Michałowski Artur, Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych; Zespół V Komitetu Prognoz, PAN
Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego... (2015)

- Ochrona przyrodniczych procesów usług środowiska w perspektywie ekonomii zrównoważonego rozwoju... (2014)

Dr Prandecki Konrad, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy;
Komitet Prognoz, PAN,

Sekretarz Naukowy Komitetu, Redaktor Naczelny wydawnictw Komitetu, Zespół V; Dr Michałowski Artur, Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych; Zespół V Komitetu Prognoz, PAN

Środowiskowe ryzyko katastrofy rozwoju cywilizacyjnego (2016)...

Prof. dr hab. Rembierz Marek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (Cieszyn); Zespół V Komitetu Prognoz, PAN

- Uczenie się pluralizmu i kształtowanie tożsamości religijnej w kontekście kulturowych i światopoglądowych odmienności – między tradycyjnym zróżnicowaniem a współczesnym pluralizmem, POLITEJA 1(46) s. 193-237 (2017.07)...

Wakacje i filozofia (2017.07)...

Dr Rybicka Magdalena, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Fizyczne, wirtualne,... - przemieszczanie się ludności, jako przyczyny pogłębienia się nierówności na świecie (2017.06)...

Dr hab. Sabak Zbigniew, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zespół V Komitetu Prognoz, PAN

Gdy zło nazywa się dobrem (2017)…

Gen. bryg. w st. spocz. dr Sikorski Kazimierz

Prezydium Komitetu Prognoz PAN, Przewodniczący Zespołu V

Spotkanie inauguracyjne Zespołu Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka
(16 marca 2017, notatka informacyjna)…

 Europa a współczesne warunki bezpieczeństwa (2016)…

Prof. dr hab. Symonides EwaUniwersytet Warszawski; Zespół V Komitetu Prognoz, PAN

- Człowiek i środowisko przyrodnicze: szanse przetrwania Homo sapiens w zdegradowanej biosferze (2017)…

Współczesna różnorodność biologiczna – jej znaczenie dla człowieka, zagrożenia i szanse ochrony (2014)...

Różnorodność biologiczna Polski – jej stan, zagrożenia i prawno-organizacyjne aspekty ochrony (2014)…