Zespół V

Bezpieczeństwo i Rozwój Człowieka
(ZBiRCz/KomProg/PAN)

Board V on Human Security and Development,
Committee for the Study of the Future, Polish Academy of Sciences
(HSDB/CSF/PAS)

 

Agenda ONZ zajmująca się sprawami bezpieczeństwa człowieka (Human Security Unit) stosuje podejście całościowe uwzględniające bezpieczeństwo ekonomiczne, żywnościowe, zdrowotne, środowiskowe, osobiste, wspólnotowe, polityczne i inne, stosownie do potrzeb. Na forach międzynarodowych wyrażane są bardzo zróżnicowane poglądy dotyczące przedmiotowego i podmiotowego zakresu problematyki bezpieczeństwa człowieka. Istnieje potrzeba wymiany poglądów na te tematy w Polsce oraz poszerzenia prac badawczych sprzyjających wzbogacaniu teorii i praktyki w tej dziedzinie, uwzględnianiu polskich doświadczeń w debacie na forach międzynarodowych, popularyzowaniu polskiej literatury przedmiotu.

            Podstawowe cele działalności Zespołu:

- Upowszechnianie i wyjaśnianie problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa i rozwoju człowieka w kontekście poszukiwania odpowiedzi na współczesne zagrożenia i wyzwania wynikające ze zmian w środowisku globalnym, regionalnym i krajowym z uwzględnieniem specyfiki warunków występujących w Polsce – wnoszenie wkładu do debat podejmowanych na forum ONZ, UE oraz na innych forach międzynarodowych.

- Pogłębianie projektów realizowanych w Komitecie w części dotyczącej rozpoznania nowych zjawisk i procesów wpływających na kształt społeczeństwa polskiego w długiej perspektywie czasowej, jego miejsca w społeczności międzynarodowej oraz szans i zagrożeń w przyszłości.

- Stworzenie ogólnokrajowej niezależnej platformy wirtualnej umożliwiającej kadrze dydaktyczno-naukowej, badaczom i wszystkim zainteresowanym przedmiotową problematyką wymianę poglądów oraz porządkowanie terminologii wykorzystywanej w tej dziedzinie.

            Zespół V realizuje swoje cele w ramach projektów przewidzianych planem działalności Komitetu Prognoz oraz poprzez wykorzystywanie niniejszej strony internetowej. 

 

 WSZYSTKICH zainteresownych bezpieczeństwem i rozwojem człowieka/jednostki ludzkiej

 ZACHĘCAMY

do inicjowania oraz podejmowania dyskusji na naszej stronie,
publikowania komentarzy i opracowań oraz informacji o literaturze przedmiotu

 

– korespondencję prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

* * *

         

The UN Department dealing with the matters of the security of the man (Human Security Unit) applies the comprehensive approach taking the economic security into account, food, health, environmental, personal, community, political and other, pursuant to the needs. There are very different views expressed at the international forums concerning the object and subjective scope of issues of Human Security. There is a need of an exchange of views on these matters in Poland and of widening researches which support the theory and the practice in this field, and Polish contribution to debate at the international forums, as well as popularizing the Polish literature on the subject.

The basic purpose of activity of the Board:

- Dissemination and clarification of issues of the widely understood Human Security and  Development in the context of the search of an answer to contemporary threats and challenges resulting from changes in the global, regional and domestic environment including the specificity of conditions appearing in Poland - the contribution into debates at the UN, the EU and on other international forums.

- Deepening projects carried out by the Committee in the part concerning new phenomena and processes influencing the shape of the Polish society in the long time frame  perspective, its place in the international community,  the opportunities and the threats in the future.

- Creation of the nationwide independent virtual platform enabling the academic staff, researchers and everybody interested  with the issues in question an exchange of views and systematizing the terminology used in this field.

The Board is carrying its purpose out within the projects predicted  with the Committee Agenda, and by using this website.

 

We are inviting everybody interested  in the issues of human security to initiate or/and join the discussion at our website,
to publish comments and studies associated with those issues and information about the literature on the subject
- we ask to address a  correspondence to the Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.