KOMUNIKATY

Pan doktor Tomasz Klin (Uniwersytet Wrocławski) zadeklarował chęć podjęcia współpracy z Zespołem Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka – Zespół V, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Dla celów formalnych stwierdzam, że pan dr Tomasz Klin został włączony do składu Zespołu z dniem 20 kwietnia 2018.

Przewodniczący Zespołu V

* * *

Posiedzenie Zespołu V,  2017.12.19.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami „zimowe” posiedzenie Zespołu Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki, sala 2604 (26. piętro), 19 grudnia 2017roku w godzinach 10.00-14.00.

Wstępny program:

10.00

Otwarcie posiedzenia, wręczenie aktów powołania w skład Zespołu
– prof. Michał Kleiber

10.10 – 10.20

Wprowadzenie
– dr Kazimierz Sikorski

10.20 – 10.40

Informacja o realizacji wniosków spotkania inauguracyjnego – propozycje kierunków dalszych działań Zespołu V
- dr Kazimierz Sikorski

10.40 – 11.15

Dyskusja

11.15 – 11.30

Udział Zespołu V w projekcie „Dokąd zmierza Europa” – program Kwietniowej Konferencji Komitetu Prognoz poświęconej problematyce bezpieczeństwa

– dr Kazimierz Sikorski

11.30 – 11.45

Scenariusze rozwoju – atuty i słabości Europy

- prof. Jerzy Kleer

11.45 – 12.15

Dyskusja

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 13.00

Aktualne problemy bezpieczeństwa człowieka - Nowe zagrożenia – śmiercionośna broń autonomiczna
- dr Kazimierz Sikorski

13.00 – 13.40

Dyskusja – wymiana informacji dot. nowych zagrożeń w różnych sektorach bezpieczeństwa i rozwoju człowieka/ obszarach zainteresowań członków Zespołu.

13.40 – 13.55

Podsumowanie

– dr. Kazimierz Sikorski

13.55 -14.00

Zamknięcie posiedzenia

– prof. Michał Kleiber

 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 15 grudnia. Uprzejma prośba do osób,  które nie będą mogły wziąć udziału w posiedzeniu o  przesyłanie sugestii/komentarzy dotyczących problematyki posiedzenia pocztą elktroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Zespołu V

* * *

Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych.

Posiedzenie plenarne/konferencja Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”
w ramach projektu „Dokąd zmierza Europa”.
(18-19.04.2018 r., PAN - Dom Zjazdów i Konferencji „Jabłonna”,
Modlińska 105, 05-110 Jabłonna)


Cele konferencji:
- dokonanie przeglądu szans i zagrożeń związanych z „atutami” i „słabościami” Europy w pierwszej połowie XXI wieku;
- ocena wpływu prognozowanych uwarunkowań bezpieczeństwa na rozwój społeczny i ekonomiczny;
- wymiana poglądów na temat możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom.

Pytania problemowe:

Jak uwarunkowania bezpieczeństwa będą wpływały na możliwości wykorzystywania atutów oraz pokonywania ograniczeń i słabości Europy:

- Jakie wyzwania, szanse, ryzyka i zagrożenia mogą się pojawiać - jak mogą one wpływać na rozwój społeczny i gospodarczy Europy w pierwszej połowie XXI wieku?

- Jakie działania należałoby podejmować, aby lepiej wykorzystywać atuty/silne strony oraz redukować słabości Europy - jak kreować uwarunkowania bezpieczeństwa sprzyjające dobrostanowi Europejczyków oraz lokalnych społeczności, interesom państw europejskich, pozycji Unii Europejskiej, stabilizacji stosunków międzykulturowych i międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej?

Warunki bezpieczeństwa Europejskiego w pierwszej połowie XXI wieku są kształtowane pod wpływem terytorialnego rozprzestrzeniania się cywilizacji wiedzy w zróżnicowanym cywilizacyjnie świecie. Wymieszanie mechanizmów przechodzenia do kolejnego etapu rozwoju społecznego i gospodarczego związanych z obecnym i wcześniejszymi przesileniami cywilizacyjnymi wymusza zweryfikowanie dotychczasowego podejścia do problematyki bezpieczeństwa - wzrasta znaczenie kreacji warunków bezpieczeństwa w sposób optymalizujący satysfakcjonującą egzystencję i rozwój człowieka oraz przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom na wszystkich poziomach architektury społecznej.

Wzajemne zależności rozwoju i bezpieczeństwa są dostrzegane od dawna, lecz rozpatruje się je głównie sektorowo, zwykle w dziedzinach uznawanych za priorytetowe dla danego podmiotu w określonych realiach. W ostatnich kilku dekadach zaczęło wzrastać zainteresowanie potrzebą kompleksowego podejścia wynikającą z paradygmatu bezpieczeństwa człowieka pojmowanego jednostkowo i zbiorowo – zainteresowanie siecią zjawisk i procesów kształtujących korelację rozwoju i bezpieczeństwa z uwzględnieniem powiązań między sektorami i dziedzinami. W tym kontekście od końca lat 80-tych XX wieku na forach międzynarodowych zaczęto używać terminu „splot rozwój-bezpieczeństwo” (The Devlopment-Security Nexus) podkreślającego ścisły związek zjawisk zachodzących w tych obszarach.

Potrzeba zastosowania kompleksowego podejścia do rozwoju i bezpieczeństwa została zasygnalizowana podczas pierwszej konferencji projektu ”Dokąd zmierza Europa”, w roku 2015. Zasygnalizowana została również zasadność poszukiwania odpowiedzi na tytułowe pytanie projektu w oparciu o prognozy dotyczące uwarunkowań, które ukształtowały obecną pozycję Europy w świecie oraz nowych okoliczności, które mogą ją wzmocnić lub osłabić w pierwszej połowie XXI wieku. Zwrócono też uwagę na potrzebę określenia działań sprzyjających wykorzystaniu silnych stron Europy oraz minimalizujących jej słabości i ograniczenia. Materiał referencyjny do identyfikacji atutów i słabości Europy mogą stanowić scenariusze rozwoju ekonomicznego i społecznego opracowane przez prof. Jerzego Kleera na pierwszym etapie realizacji projektu (dostępne pod łączem: scenariusze rozwoju). Ostatnia sesja niniejszej konferencji będzie poświęcona aktualizacji tych scenariuszy.

Konkluzje dyskusji w ramach poszczególnych sesji zostaną wykorzystane do wypracowania rekomendacji do raportu końcowego projektu, a teksty wystąpień prelegentów przygotowane w formie artykułów - do publikacji książkowej pod tytułem "Bezpieczeństwo Europy w globalnym świecie – szanse i zagrożenia przyszłości".

Program konferencji
Środa – 18 kwietnia 2018 r.

9.10

Odjazd (PKiN) autokaru do Jabłonny[1]

10.00

Otwarcie konferencji – prof. Michał Kleiber

Wprowadzenie:

10.05

Scenariusze rozwoju społecznego i ekonomicznego – atuty i słabości Europy - prof. Jerzy Kleer

10.15

Splot rozwój-bezpieczeństwo-sposób ujęcia problemu – dr K. Sikorski

10.30

Sesja 1. Bezpieczeństwo polityczne – aspekty społeczno-polityczne determinowane przez politykę administracji państwowej i międzynarodowej.

Moderator dr J. Onyszkiewicz

10.40

Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa, instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej - rola Unii Europejskiej - dr W. Kazanecki, dr T. Klin

11.00

Państwo narodowe a przyszłość UE, scenariusze – prof. B. Góralczyk

11.20

Dyskusja - dr A Towpik - zamówiony głos w dyskusji.

12.00

Przerwa

12.15

Przyszłość terroryzmu: perspektywa polityczna i społeczna - dr K. Liedel

12.35

Rola państwa w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa - prof. W. Cellary

13.00

Dyskusja.

14.00

Obiad

15.00

Sesja 2. Społeczne aspekty bezpieczeństwa – szanse i zagrożenia.

Moderator prof. J. Niżnik

15.10

Dynamika zmian cywilizacyjnych – od cywilizacji informacyjnej do cywilizacji wiedzy. prof. L. Zacher

15.30

Wielostronna, zróżnicowana i integralna edukacja na rzecz bezpieczeństwa i edukacja międzykulturowa – w kontekście procesów zintensyfikowanej pluralizacji, wzmożonych kontaktów międzykulturowych, przesileń cywilizacyjnych i hybrydowych zagrożeń  - prof. M. Rembierz

15.50

Wielkie religie a wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe napięcia społeczne – szanse i zagrożenia dla przyszłości Europy - ks.dr hab. A. Wierzbicki

16.10

Dyskusja.

16.50

Przerwa

17.10

Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce i Europie wobec zmian demograficznych, cywilizacyjnych, globalizacji i zmian klimatu – prof. T. Zdrojewski prof. A. Zieliński, dr B. Wojtyniak, dr hab. W. Nahorski

17.40

Edukacja i nauka w Europie na tle świata – prof. B. Galwas

18.00

Więź społeczna – gospodarka - instytucje. prof. P. Kozłowski

18.20

Dyskusja.

19.00

Odjazd autokaru do Warszawy

 

Czwartek – 19 kwietnia 2018 r.

9.10

Odjazd (PKiN) autokaru do Jabłonny

10.00

Sesja 3. Dziedziny gospodarcza i środowiska naturalnego – równoważenie rozwoju z uwzględnieniem czynników środowiskowych – pogłębianie integracji ekonomicznej – szanse i zagrożenia

Wprowadzenie: Równoważenie rozwoju z uwzględnieniem czynników środowiskowych oraz uwarunkowań międzynarodowych.

– Moderator prof. K. Żukrowska

10.15

Bezpieczeństwo środowiskowe – wspólny mianownik współpracy międzynarodowej - uwarunkowania globalne i europejskie – prof. E. Symonides

10.35

Bezpieczeństwo żywnościowe (dostępność fizyczna, ekonomiczna i bezpieczeństwo żywności) – dr hab. M. Kwasek

10.55

Bezpieczeństwo energetyczne – dr hab. A. Łukaszewicz

11.15

Przerwa

11.30

Przemysł 4.0 – technologiczne bezpieczeństwo dla Unii Europejskiej?

– prof. E. Okoń-Horodyńska

11.50

Bezpieczeństwo finansowe a rozwój społeczny i ekonomiczny Europy: prognozy bezpieczeństwa finansowego państw europejskich; rola Unii Europejskiej – prof. J. Kotyński

12.10

Dyskusja

13.30

Obiad

14.30

Sesja 4. Dziedzina militarna - Przyszłość bezpieczeństwa militarnego Europy: wyzwania, potencjał działania.

Moderator prof. S. Koziej

14.30

Wprowadzenie - Ewolucja zagrożeń i ryzyk militarnych dla Europy w warunkach nowej zimnej wojny między Rosja i Zachodem.

– prof. S. Koziej

14.50

Rozwój potencjałów militarnych w Europie i sposobów ich wykorzystania – prof. B. Balcerowicz

15.10

Przyszłość broni ABC, kontroli zbrojeń (w tym broni konwencjonalnej) oraz środków budowy zaufania – Ł. Kulesa

15.30

Ewolucja międzynarodowych formatów współpracy militarnej – dr hab. Z. Sabak

15.50

Dyskusja.

16.45

Przerwa

17.00

Sesja 5. Scenariusze rozwoju społecznego i ekonomicznego Europy: optymistyczny, pesymistyczny, inne scenariusze.

(dyskusja dot. uaktualnienia/weryfikacji) – prof. J. Kleer, dr K. Sikorski

17.45

Zakończenie konferencji. prof. Jerzy Kleer

18.00

Odjazd autokaru do Warszawy

Uprzejma prośba do uczestników konferencji o odnoszenie się w swoich wystąpieniach do pytań problemowych z uwzględnieniem prognoz długoterminowych (20-30 lat), korelacji prezentowanej problematyki z innymi sektorami/dziedzinami bezpieczeństwa oraz z „atutami i słabościami Europy”.


[1] Do dyspozycji uczestników będzie autokar, który każdego dnia będzie przywoził z Warszawy oraz odwoził do Warszawy uczestników konferencji. spod Pałacu Kultury i Nauki, autokar będzie czekał na uczestników przed Muzeum Techniki /Kinoteka (strona PKiN od al. Jerozolimskich).

Przewodniczący Zespołu V

 

* * *

Pan prof. dr hab. Lech W. ZacherAkademia Leona KoźmińskiegoDyrektor Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych zadeklaraował chęć podjęcia współpracy i został dołączony do składu Zespołu Bezpieczeństwa i Rozwoju Człoweka.

        Serdecznie witam Pana Profesora w Zespole. Liczę na owocną współpracę i mam nadzieję, że podczas najblizszego spotkania Zespołu w dniu 19 grudnia będzie możliwość doprecyzowania dziedziny bezpieczeństwa/obszaru zainteresowania Pana Profesora.

Przewodniczący Zespołu V

* * *

Problematyka bezpieczeństwa człowieka w listopadowym seminarium Komitetu Prognoz

Listopadowe posiedzenie plenarne Komitetu Prognoz  będzie poświęcone projektowi "Czy świat należy urządzić inaczej” - seminarium na temat: "4. Rewolucja Przemysłowa – szanse i zagrożenia” (2017.11.22, Warszawa, Pałac Staszica).

Wystąpienia będą odnosiły się między innymi do tożsamości i podmiotowości człowieka, konsekwencji rozwoju sztucznej inteligencji, problemów zatrudnienia oraz relacji międzyludzkich w dobie przesilania cywilizacyjnego.

Dyskusje po wystąpieniach będą sprzyjały zwróceniu uwagi na problematykę bezpieczeństwa i rozwoju człowieka.

W szczególności będzie możliwość odniesienia się do kompleksowej, prewencyjnej ochrony ludzi (nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów a trwałe zmiany, wczesne ostrzeganie i zapobieganie), także do rozwijania odporności/zmniejszania podatności jednostki ludzkiej na współczesne zagrożenia, jej zdolności do podejmowania wyzwań, łagodzenia bieżących i przyszłych kryzysów oraz reagowania na nie z uwzględnieniem specyfiki kontekstu.

Można będzie również podjąć próbę doprecyzowania struktury spektrum bezpieczeństwa w zakresie przedmiotowej/dyskutowanej problematyki.

 

 

Przewodniczący Zespołu V

* * *