Dziedzina wspólnotowego bezpieczeństwa człowieka obejmuje problemy wynikające z napięć społecznych przestępczości oraz konfliktów na tle tożsamości religijnej i etnicznej. Nierównomierny rozwój społeczny i gospodarczy oraz patologiczne wykorzystywanie zdobyczy rewolucji informacyjnej mnożą i potęgują zagrożenia. Obecna sytuacja w Polsce, Europie i na świecie potwierdza wzrost znaczenia tej problematyki, w tym postępującego upodmiotowienia jednostki ludzkiej dla bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego. Złagodzenie, a w długoterminowej perspektywie czasowej rozwiązanie tych problemów mogą przynieść działania podmiotów życia społecznego na rzecz kształtowania rzeczywistości społeczno-kulturowej sprzyjającej formowaniu i umacnianiu w świadomości jednostki ludzkiej potrzeby wzajemnego zrozumienia się i poszanowania drugiego człowieka bez względu na podziały etniczne i religijne – świadomości opartej na przekonaniu wynikającym z ugruntowanej wiedzy, a nie na bezwolnym, nie w pełni uświadomionym lub wymuszonym bieżącymi okolicznościami akceptowaniu nakazów i zakazów administracyjnych czy też formalnych i nieformalnych nacisków społecznych i politycznych.

Podstawę działań powinna stanowić kompetentna diagnoza aktualnego stanu rzeczy oraz wynikające z niej wnioski i zalecenia dla społecznej praktyki ułatwiające zidentyfikowanie priorytetowych sektorów tej dziedziny, dalsze pogłębianie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i rozwoju człowieka oraz jej wykorzystanie w praktyce. Szereg obserwacji oraz punktów odniesienia w tym zakresie –zweryfikowanych w znacznym stopniu przez sytuację społeczno-polityczną w Polsce - zarysował prof. Marek Rembierz w opracowaniu “Uczenie się pluralizmu i kształtowanie tożsamości religijnej w kontekście kulturowych i światopoglądowych odmienności…”.

Zapraszam do komentowania/wymiany poglądów na naszym FORUM. Poniżej przytaczam kilka cytatów z opracowania prof. M. Rembierza licząc na wzbudzenie zainteresowania do lektury oraz na podjęcie tematu przez ludzi nauki i ekspertów specjalizujących się w przedmiotowej problematyce:

 „Pluralizm we współczesnym świecie, który prezentuje się jako świat zróżnicowany kulturowo, religijnie i światopoglądowo, stanowi wyzwanie do pogłębionej i krytycznej refleksji. Współczesność nie jest bowiem pozbawiona niebezpieczeństwa – także podstępnego i cynicznego – wyjaławiania i ujednolicania w imię ideologicznie pojętego „pluralizmu tylko dla swoich”, który z rzeczywistą różnorodnością nie ma nic wspólnego. Rzetelna promocja pluralizmu wymaga zawsze faktycznie pluralistycznej i krytycznej dyskusji przedstawicieli różnych opcji.”(s. 212-213)
     
Czytaj dalej…

Przewodniczący Zespołu V

*  *  *